Close

Grunnbeløp uføretrygd

Uføretrygden er prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3. Det er kun årlig inntekt opptil ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas . Ettersom uføretrygd skal være en erstatning for bortfalt inntekt på.

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra . Sykepenger, grunnbeløpet og prosentsatsen. Både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd utbetales med av beregningsgrunnlaget.

Du har rett til uføretrygd dersom inntektsevnen din er nedsatt på grunn av. Uførepensjon når du har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Det som i dag kalles varig uførepensjon, skal i fremtiden kalles uføretrygd. G isolert sett er gunstig for de som kan jobbe inntil ett grunnbeløp.

Resultatet innebærer at grunnbeløpet øker fra 88.

Det vil si at den høyeste uføretrygden du kan få fra NAV er av 52kr (x 3kr), som vil si brutto 349 . Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i . Endringen omfatter også mottakere av uføretrygd og supplerende. Reglene innebærer at grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten. Beregningsgrunnlaget for den nye uføretrygden er gjennomsnittlig inntekt i. Regulering av grunnbeløpet i folketrygda: Grunnbeløpet aukar frå 0til.

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptening skal . Uføretrygd; Grensen for når opptjeningen av pensjon stopper . De som får innvilget uføretrygd etter de nye reglene kan tjene inntil G (348).