Close

Fertilitet og mortalitet

Primært målt ved migrasjon, fertilitet og mortalitet. FNs avdeling for befolkningsstudier definerte demografi slik: Demografi er det vitenskapelige studium av de .

Hvis nåværende rater for fruktbarhet, dødelighet og. Hvis et u-land som for eksempel Etiopia får lavere dødelighet, og befolkningspyramiden . Perinatal dødelighet – faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen.

Høy alder ved fødsel av første barn er en kjent risikofaktor for brystkreft. Fertilitet och mortalitet i 1700- och 1800-talets Skellefteå: En modelleringsstudie . Infertilitet: Regelmessig samliv uten prevensjon år uten å oppnå. Den demografiske overgangen : moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet.

Drøft faktorer som påvirker fertilitet og mortalitet, og bruk dette til å argumentere for (eventuelt imot) at de fleste land i verden vil gå igjennom en . Uppsatsen behandlar fertilitet och spädbarnsdödlighet på olika sätt under en period. Syftet med uppsatsen är att undersöka fertilitet och mortalitet i Skellefteå .

Infertilitet (definisjoner, diagnostikk). Barnløshet er assosiert med høyere mortalitet sammenlignet med 2-barns foreldre:. Demografisk utvikling og eldres behov for syke- husbehandling. Aldersutviklingen i verden er i forandring, man ser nedgang både i fertilitet og mortalitet (1). Disse er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet, holder seg stabile.

Befolkningsanslaget inneholder også tall over hvordan . Det finns inget som tyder på att de demografiska grundfaktorerna fertilitet och mortalitet varit nämnvärt annorlunda bland samer än bland bofasta. Infertilitet rammer ca av par i fertil alder som prøver å.