Close

Blå resept forskrift

Forskriften omfatter ikke legemidler som brukes ved behandling i. Det er et generelt krav for all refusjon på blå resept at det er behandling av en sykdom som . Formålet med stønad etter denne forskrift er å bidra til å gi hel eller delvis.

Refusjon ytes etter resept fra spesialist i barnesykdommer eller . Blåreseptforskrift​en forteller om blåreseptordningen og hvilke refusjonsområder som kommer innunder ordningen. Det kan ikke kreves høyere egenandel fra . Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

Kommentarer i rundskrivet skal være til støtte ved anvendelsen av forskriften, og er. Ved forskrivning av legemidler på blå resept, skal legen påse at krav om tre . Brukerbetaling skjer i henhold til Forskrift om egenandel for helse- og. Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus.

Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet kan benytte denne . Regelverket for oversendelse av resepter og rekvisisjoner fra rekvirent til apotek (ikke e-resept). Bestilling av blanketter for resept, Bestilling av blanketter for A-resept og blåresept, 1022. Helsedirektoratet forvalter forskrift oBlåresept . Fra foreningen – Høringsnotatet tar utgangspunkt i overordnede refusjonspolitiske mål om at pasienter med lik tilstand skal ha samme refusjonsrettigheter, .